കിളികൊഞ്ചൽ - Kilikonchal Anganwadi Online Classes

Watch Kilikonchal all Episodes for Anganwadi Kids.കിളികൊഞ്ചൽ - Kilikonchal online anganwadi classes latest Episodes for your Kids.Victors First Bell 2.0 is a program from Kerala government.

Table of contents

കിളികൊഞ്ചൽ - Victers First Bell 2.0 Timetable Today, Tomorrow

കിളികൊഞ്ചൽ, KITE Victers First Bell 2.0 Kilikonjal Anganwadi Timetable Today, Tomorrow:- 10.30AM To 11.00AM. Morning 8.00 to Evening 5.00 from every Monday to Friday for classes (Std 1st to 12th Class). .. Click here for more details in Malayalam.

കിളികൊഞ്ചൽ - Kilikonchal Victors Anganwadi Online Classes

All Kilikonchal Episodes are updated here. Latest One is updated at first. Kindly watch the kilikonchal videos by clicking corresponding YouTube links.

First Bell 2.0 Kilikonchal Anganwadi Class 19 (Jul 9, 2021) (പാഠം 19 കടലാസ് തോണി)

https://www.youtube.com/embed/ZhqYq_Wr8HQ

kite First Bell 2.0 Kilikonchal Anganwadi Class 18 (08-07-2021, Thursday, പാഠം 18 തുമ്പി)

https://www.youtube.com/embed/RPWCn5AKNWw

kite First Bell 2.0 Kilikonchal Anganwadi Class 17 (07-07-2021, Wednesday, പാഠം 17 മഴവില്ല്)

https://www.youtube.com/embed/0nbFJ9lMG6M

kite First Bell 2.0 Kilikonchal Anganwadi Class 16 (06-07-2021, Tuesday, പാഠം 16 മഴപാറ്റകൾ)

https://www.youtube.com/embed/6fQK5SbgSY0

kite First Bell 2.0 Kilikonchal Anganwadi Class 15 (05-07-2021, Monday, പാഠം 15 മയിലാട്ടം)

https://www.youtube.com/embed/xZm2HutDW10

First Bell 2.0 Kilikonchal Anganwadi Class 14 (02-07-2021, Friday, പാഠം 14 കളിമൺ പാവ)

https://www.youtube.com/embed/_PClDA6sb58

kite victers First Bell 2.0 Kilikonchal Anganwadi Class 13 (01-07-2021, Thursday, പാഠം 13 വിരൽ ചിത്രങ്ങൾ)

https://www.youtube.com/embed/sYT-OekFmZY

kite victers First Bell 2.0 Kilikonchal Anganwadi Class 12 (30-06-2021, Wednesday, പാഠം 12 മച്ചിങ്ങ മനുഷ്യൻ)

https://www.youtube.com/embed/6VDKdzs03FI

kite victers First Bell 2.0 Kilikonchal Anganwadi Class 11 (29-06-2021, Tuesday, പാഠം 11 വെളുത്ത പാത്രത്തിൽ കറുത്ത മുന്തിരി)

https://www.youtube.com/embed/57ULYxbDniY

kite victers First Bell 2.0 Kilikonchal Anganwadi Class 10 (28-06-2021, Monday, പാഠം 10 അവയവങ്ങൾ)

https://www.youtube.com/embed/Xa-SR-PEEJA

kite victers First Bell 2.0 Kilikonchal Anganwadi Class 09 (25-06-2021, Friday, പാഠം 9 വീട്ടിലെ മുറികൾ)

https://www.youtube.com/embed/qNNKLqFROw0

kite victers First Bell 2.0 Kilikonchal Anganwadi Class 08 (24-06-2021, Thursday,പാഠം 08 പലതരം വീടുകൾ)

https://www.youtube.com/embed/1yttdT1lGmo

kite victers First Bell 2.0 Kilikonchal Anganwadi Class 07 (23-06-2021, Wednesday, പാഠം 7 രാമുവിൻറെ സഹായം)

https://www.youtube.com/embed/U1AC5XDJMpc

kite victers First Bell 2.0 Kilikonchal Anganwadi Class 06 (22-06-2021, Tuesday, പാഠം 6 വീടും പരിസരവും)

https://www.youtube.com/embed/IpCXu0OrtYk
പാഠം വീടും പരിസരവും

kite victers First Bell 2.0 Kilikonchal Anganwadi Class 05 (21-06-2021, Monday, പാഠം 5 വീട്)

https://www.youtube.com/embed/ad88gvxb8r8

kite victers First Bell 2.0 Kilikonchal Anganwadi Class 04 (04-06-2021, Friday, പാഠം 4 വിരൽ പാവ)

https://www.youtube.com/embed/0MwJa9-Va6A

kite victers First Bell 2.0 Kilikonchal Anganwadi Class 03 (03-06-2021, Thurssday ,പാഠം 03 മുത്തശ്ശൻറെ കണ്ണട)

https://www.youtube.com/embed/4WjrtQAVUQk

kite victers First Bell 2.0 Kilikonchal Anganwadi Class 02 (02-06-2021, Wednesday ,പാഠം 02 കുട്ടിയും കുടുംബവും)

https://www.youtube.com/embed/UI3L8tP09RA

kite victers First Bell 2.0 Kilikonchal Anganwadi Class 01 (01-06-2021, Tuesday ,പാഠം 01 കുടുംബം, കുടുംബാംഗങ്ങള്‍)

https://www.youtube.com/embed/kLDvrXRlOJk

Kite Victors Educational Channel Live

You can view live Victors Channel throgh the below lin.

https://victers.kite.kerala.gov.in/pages/index.html

Kite Victors official Channel

Due to covid 19 pandemic situation Kerala government educational department decided to start a youtube channel for kids . Its name is 'itsvictors'. In this channel you can watch educational videos for Angnwadi Kids,1 to 12th students.Here is the link of the official channel.

https://www.youtube.com/channel/UCXHuzv5gWWlo3hZ0v_ztXJw

Kerala Anganwadi's Lists and Contact Nos

How can i find Anganwadis near by me ? .It is easy to find the anganwadis near by you .Just check the below mentioned link

http://wcd.kerala.gov.in/anganwadis.php

Category

© 2024 ProMallu.COM All rights reserved.