Yahoo Meaning in Malayalam

Meaning of Yahoo in Malayalam

ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം നിഘണ്ടു

Yahoo Meaning in Malayalam, Yahoo in Malayalam, Yahoo Malayalam Equivalent, English to Malayalam Free Dictionary : Malayalam to English Free Dictionary : Meaning of Yahoo in Malayalam : Online Malayalam English Free Dictionary Online pronounciation in malayalam and english, transliteration, manglish word , copy word description. രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം വാക്കുകളും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളുമുള്ള നിഘണ്ടു ഇംഗ്ലീഷ് - മലയാളം, മലയാളം - മലയാളം നിഘണ്ടു. The biggest and fastest English-Malayalam, Malayalam-Malayalam Dictionary with hundred thousands of words and definitions ProMallu. Promallu English to Malayalam dictionary, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and Sentences with the word Yahoo, relevant words.

യാഹൂ

നാമം (noun)

മനുഷ്യമൃഗം

മ+ന+ു+ഷ+്+യ+മ+ൃ+ഗ+ം

[Manushyamrugam]

മൃഗീയസ്വഭാവക്കാരന്‍

മ+ൃ+ഗ+ീ+യ+സ+്+വ+ഭ+ാ+വ+ക+്+ക+ാ+ര+ന+്

[Mrugeeyasvabhaavakkaaran‍]

മുഠാളന്‍

മ+ു+ഠ+ാ+ള+ന+്

[Mudtaalan‍]

സംജ്ഞാനാമം (Proper noun)

പ്രശസ്‌തമായ ഒരു വെബ്‌സൈറ്റ്‌

പ+്+ര+ശ+സ+്+ത+മ+ാ+യ ഒ+ര+ു വ+െ+ബ+്+സ+ൈ+റ+്+റ+്

[Prashasthamaaya oru vebsyttu]

ഇന്റര്‍നെറ്റിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്‌തവും ഉപയോഗപ്രദവുമായ സെര്‍ച്ച്‌ എന്‍ജിന്‍

ഇ+ന+്+റ+ര+്+ന+െ+റ+്+റ+ി+ല+െ ഏ+റ+്+റ+വ+ു+ം പ+്+ര+ശ+സ+്+ത+വ+ു+ം ഉ+പ+യ+േ+ാ+ഗ+പ+്+ര+ദ+വ+ു+മ+ാ+യ സ+െ+ര+്+ച+്+ച+് എ+ന+്+ജ+ി+ന+്

[Intar‍nettile ettavum prashasthavum upayeaagapradavumaaya ser‍cchu en‍jin‍]

ഇ മെയിൽ അയക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രശസ്തവും ഉപകാരപ്രദവുമായ ഒരു വെബ്സൈറ്റ്

ഇ മ+െ+യ+ി+ൽ അ+യ+ക+്+ക+ാ+ൻ സ+ഹ+ാ+യ+ി+ക+്+ക+ു+ന+്+ന പ+്+ര+ശ+സ+്+ത+വ+ു+ം ഉ+പ+ക+ാ+ര+പ+്+ര+ദ+വ+ു+മ+ാ+യ ഒ+ര+ു *+വ+െ+ബ+്+സ+ൈ+റ+്+റ+്

[I meyil ayakkaan sahaayikkunna prashasthavum upakaarapradavumaaya oru vebsyttu]

Plural form Of Yahoo is Yahoos

1. I use Yahoo as my primary email provider.

1. എൻ്റെ പ്രാഥമിക ഇമെയിൽ ദാതാവായി ഞാൻ Yahoo ഉപയോഗിക്കുന്നു.

2. Did you hear that Yahoo is launching a new search engine?

2. Yahoo ഒരു പുതിയ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ?

3. My favorite part of Yahoo is their fantasy football league.

3. യാഹൂവിൻ്റെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാഗം അവരുടെ ഫാൻ്റസി ഫുട്ബോൾ ലീഗാണ്.

4. She let out a loud "Yahoo!" as she crossed the finish line.

4. അവൾ ഉറക്കെ "യാഹൂ!"

5. I won a free trip through a Yahoo travel contest.

5. യാഹൂ യാത്രാ മത്സരത്തിലൂടെ ഞാൻ ഒരു സൗജന്യ യാത്ര വിജയിച്ചു.

6. Yahoo's stock prices have been steadily rising.

6. യാഹൂവിൻ്റെ ഓഹരി വിലകൾ ക്രമാനുഗതമായി ഉയരുകയാണ്.

7. I always check the Yahoo homepage for the latest news.

7. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾക്കായി ഞാൻ എപ്പോഴും Yahoo ഹോംപേജ് പരിശോധിക്കുന്നു.

8. I'm addicted to playing Yahoo's online games.

8. യാഹൂവിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകൾ കളിക്കാൻ ഞാൻ അടിമയാണ്.

9. My mom still uses Yahoo Messenger to chat with her friends.

9. എൻ്റെ അമ്മ ഇപ്പോഴും അവളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ Yahoo മെസഞ്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

10. I just received an important business email on my Yahoo account.

10. എൻ്റെ Yahoo അക്കൗണ്ടിൽ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രധാന ബിസിനസ് ഇമെയിൽ ലഭിച്ചു.

Phonetic: /ˈjɑːhuː/
noun
Definition: A rough, coarse, loud or uncouth person; yokel; lout.

നിർവചനം: പരുക്കൻ, പരുക്കൻ, ഉച്ചത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തികെട്ട വ്യക്തി;

Definition: A humanoid cryptid said to exist in parts of eastern Australia, and also reported in the Bahamas.

നിർവചനം: കിഴക്കൻ ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു ഹ്യൂമനോയിഡ് ക്രിപ്റ്റിഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ ബഹാമാസിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

Example: 1985, Michael Raynal, Yahoos in the Bahamas, Cryptozoology, volume 4:

ഉദാഹരണം: 1985, മൈക്കൽ റെയ്നൽ, ബഹാമാസിലെ യാഹൂസ്, ക്രിപ്‌റ്റോസുവോളജി, വാല്യം 4:

Browse Dictionary By Letters

© 2024 ProMallu.COM All rights reserved.