Yard Meaning in Malayalam

Meaning of Yard in Malayalam

ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം നിഘണ്ടു

Yard Meaning in Malayalam, Yard in Malayalam, Yard Malayalam Equivalent, English to Malayalam Free Dictionary : Malayalam to English Free Dictionary : Meaning of Yard in Malayalam : Online Malayalam English Free Dictionary Online pronounciation in malayalam and english, transliteration, manglish word , copy word description. രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം വാക്കുകളും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളുമുള്ള നിഘണ്ടു ഇംഗ്ലീഷ് - മലയാളം, മലയാളം - മലയാളം നിഘണ്ടു. The biggest and fastest English-Malayalam, Malayalam-Malayalam Dictionary with hundred thousands of words and definitions ProMallu. Promallu English to Malayalam dictionary, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and Sentences with the word Yard, relevant words.

യാർഡ്

ഉമ്മറം

ഉ+മ+്+മ+റ+ം

[Ummaram]

മൂന്നടി

മ+ൂ+ന+്+ന+ട+ി

[Moonnati]

മൂന്നടിയളവ്

മ+ൂ+ന+്+ന+ട+ി+യ+ള+വ+്

[Moonnatiyalavu]

ദണ്ഡ്

ദ+ണ+്+ഡ+്

[Dandu]

നാമം (noun)

അങ്കണം

അ+ങ+്+ക+ണ+ം

[Ankanam]

പ്രവര്‍ത്തിസ്ഥലം

പ+്+ര+വ+ര+്+ത+്+ത+ി+സ+്+ഥ+ല+ം

[Pravar‍tthisthalam]

മുറ്റം

മ+ു+റ+്+റ+ം

[Muttam]

ഗജം

ഗ+ജ+ം

[Gajam]

മൂന്നടിക്കോല്‍

മ+ൂ+ന+്+ന+ട+ി+ക+്+ക+േ+ാ+ല+്

[Moonnatikkeaal‍]

അടി

അ+ട+ി

[Ati]

അടിയളവ്‌

അ+ട+ി+യ+ള+വ+്

[Atiyalavu]

ചത്വരം

ച+ത+്+വ+ര+ം

[Chathvaram]

പാമരംതൂക്കുതണ്ട്‌

പ+ാ+മ+ര+ം+ത+ൂ+ക+്+ക+ു+ത+ണ+്+ട+്

[Paamaramthookkuthandu]

കപ്പല്‍പ്പിരിമരം

ക+പ+്+പ+ല+്+പ+്+പ+ി+ര+ി+മ+ര+ം

[Kappal‍ppirimaram]

അടിയളവ്

അ+ട+ി+യ+ള+വ+്

[Atiyalavu]

പാമരംതൂക്കുതണ്ട്

പ+ാ+മ+ര+ം+ത+ൂ+ക+്+ക+ു+ത+ണ+്+ട+്

[Paamaramthookkuthandu]

Plural form Of Yard is Yards

1. I spent all afternoon mowing the yard.

1. ഞാൻ ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് മുറ്റം വെട്ടാൻ ചെലവഴിച്ചു.

2. My neighbor's dog keeps digging holes in my yard.

2. എൻ്റെ അയൽക്കാരൻ്റെ നായ എൻ്റെ മുറ്റത്ത് കുഴികൾ കുഴിക്കുന്നു.

3. The yard is looking a bit bare, we should plant some flowers.

3. മുറ്റം അൽപ്പം നഗ്നമാണ്, നമുക്ക് കുറച്ച് പൂക്കൾ നടണം.

4. I saw a beautiful butterfly in the yard today.

4. ഇന്ന് ഞാൻ മുറ്റത്ത് മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രശലഭത്തെ കണ്ടു.

5. We have a picnic table in the yard for outdoor gatherings.

5. ഔട്ട്ഡോർ ഒത്തുചേരലുകൾക്കായി മുറ്റത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പിക്നിക് ടേബിൾ ഉണ്ട്.

6. Our backyard is big enough for a game of soccer.

6. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടുമുറ്റം ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ്.

7. My grandfather used to tend to his vegetable garden in the yard.

7. എൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ മുറ്റത്തെ പച്ചക്കറിത്തോട്ടം പരിപാലിക്കുമായിരുന്നു.

8. The kids love playing in the yard with their new toys.

8. കുട്ടികൾ അവരുടെ പുതിയ കളിപ്പാട്ടങ്ങളുമായി മുറ്റത്ത് കളിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.

9. We need to rake the leaves in the yard before they pile up too high.

9. ഇലകൾ വളരെ ഉയരത്തിൽ കുന്നുകൂടുന്നതിന് മുമ്പ് മുറ്റത്ത് പറിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

10. My mom likes to sit on the porch and watch the birds in the yard.

10. പൂമുഖത്ത് ഇരിക്കാനും മുറ്റത്ത് പക്ഷികളെ നോക്കാനും എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ്.

Phonetic: /jɑːd/
noun
Definition: A small, usually uncultivated area adjoining or (now especially) within the precincts of a house or other building.

നിർവചനം: ഒരു വീടിൻ്റെയോ മറ്റ് കെട്ടിടത്തിൻ്റെയോ പരിസരത്തിനടുത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ (ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച്) ഒരു ചെറിയ, സാധാരണയായി കൃഷി ചെയ്യാത്ത പ്രദേശം.

Definition: The property surrounding one's house, typically dominated by one's lawn.

നിർവചനം: ഒരാളുടെ വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള സ്വത്ത്, സാധാരണയായി ഒരാളുടെ പുൽത്തകിടിയിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നു.

Synonyms: gardenപര്യായപദങ്ങൾ: തോട്ടംDefinition: An enclosed area designated for a specific purpose, e.g. on farms, railways etc.

നിർവചനം: ഒരു പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിനായി നിയുക്തമാക്കിയ ഒരു അടച്ച പ്രദേശം, ഉദാ.

Definition: A place where moose or deer herd together in winter for pasture, protection, etc.

നിർവചനം: മേച്ചിൽ, സംരക്ഷണം മുതലായവയ്ക്കായി മഞ്ഞുകാലത്ത് മൂസ് അല്ലെങ്കിൽ മാൻ കൂട്ടം കൂടുന്ന സ്ഥലം.

Definition: One’s house or home.

നിർവചനം: ഒരാളുടെ വീട് അല്ലെങ്കിൽ വീട്.

verb
Definition: To confine to a yard.

നിർവചനം: ഒരു മുറ്റത്ത് ഒതുങ്ങാൻ.

ചർച്യാർഡ്
ഡാക്യാർഡ്
ഫാർമ് യാർഡ്

നാമം (noun)

ബൈ ത യാർഡ്

വിശേഷണം (adjective)

യാർഡ് മെഷർ

നാമം (noun)

യാർഡ് സ്റ്റിക്

നാമം (noun)

ബേർഡ്

നാമം (noun)

കുതിര

[Kuthira]

ആലവ് യാർഡ്

നാമം (noun)

Browse Dictionary By Letters

© 2024 ProMallu.COM All rights reserved.