Chagrin Meaning in Malayalam

Meaning of Chagrin in Malayalam

ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം നിഘണ്ടു

Chagrin Meaning in Malayalam, Chagrin in Malayalam, Chagrin Malayalam Equivalent, English to Malayalam Free Dictionary : Malayalam to English Free Dictionary : Meaning of Chagrin in Malayalam : Online Malayalam English Free Dictionary Online pronounciation in malayalam and english, transliteration, manglish word , copy word description. രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം വാക്കുകളും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളുമുള്ള നിഘണ്ടു ഇംഗ്ലീഷ് - മലയാളം, മലയാളം - മലയാളം നിഘണ്ടു. The biggest and fastest English-Malayalam, Malayalam-Malayalam Dictionary with hundred thousands of words and definitions ProMallu. Promallu English to Malayalam dictionary, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and Sentences with the word Chagrin, relevant words.

ഷഗ്രിൻ

കുണ്‌ഠിതം

ക+ു+ണ+്+ഠ+ി+ത+ം

[Kundtitham]

ഇച്ഛാഭംഗം

ഇ+ച+്+ഛ+ാ+ഭ+ം+ഗ+ം

[Ichchhaabhamgam]

മനോവ്യഥ

മ+ന+ോ+വ+്+യ+ഥ

[Manovyatha]

നാമം (noun)

തീവ്രനീരസം

ത+ീ+വ+്+ര+ന+ീ+ര+സ+ം

[Theevraneerasam]

കഠിനനൈരാശ്യം

ക+ഠ+ി+ന+ന+ൈ+ര+ാ+ശ+്+യ+ം

[Kadtinanyraashyam]

മനോവ്യഥ

മ+ന+േ+ാ+വ+്+യ+ഥ

[Maneaavyatha]

ക്രിയ (verb)

പീഡിപ്പിക്കുക

പ+ീ+ഡ+ി+പ+്+പ+ി+ക+്+ക+ു+ക

[Peedippikkuka]

അസഹ്യപ്പെടുത്തുക

അ+സ+ഹ+്+യ+പ+്+പ+െ+ട+ു+ത+്+ത+ു+ക

[Asahyappetutthuka]

ക്ലേശിപ്പിക്കുക

ക+്+ല+േ+ശ+ി+പ+്+പ+ി+ക+്+ക+ു+ക

[Kleshippikkuka]

വിഷമിപ്പിക്കുക

വ+ി+ഷ+മ+ി+പ+്+പ+ി+ക+്+ക+ു+ക

[Vishamippikkuka]

ശുണ്‌ഠി പിടിപ്പിക്കുക

ശ+ു+ണ+്+ഠ+ി പ+ി+ട+ി+പ+്+പ+ി+ക+്+ക+ു+ക

[Shundti pitippikkuka]

കോപമുണ്ടാക്കുക

ക+േ+ാ+പ+മ+ു+ണ+്+ട+ാ+ക+്+ക+ു+ക

[Keaapamundaakkuka]

Plural form Of Chagrin is Chagrins

1. She couldn't hide her chagrin when she realized she had forgotten her keys for the third time that week.

1. ആ ആഴ്‌ച മൂന്നാമതും തൻ്റെ താക്കോൽ മറന്നു പോയെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾക്ക് അവളുടെ സങ്കടം മറച്ചുവെക്കാനായില്ല.

2. His face turned red with chagrin as he stumbled over his words during the presentation.

2. അവതരണത്തിനിടയിൽ അവൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇടറിയപ്പോൾ അവൻ്റെ മുഖം പരിഭ്രമത്താൽ ചുവന്നു.

3. The team's loss was a source of great chagrin for their dedicated fans.

3. ടീമിൻ്റെ നഷ്ടം അവരുടെ അർപ്പണബോധമുള്ള ആരാധകർക്ക് വലിയ സങ്കടമായിരുന്നു.

4. She tried to hide her chagrin when her boss pointed out her mistake in front of the entire team.

4. മുഴുവൻ ടീമിൻ്റെയും മുന്നിൽ ബോസ് തൻ്റെ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോൾ അവൾ അവളുടെ സങ്കടം മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.

5. He felt a twinge of chagrin as he watched his classmates receive their awards while he was left empty-handed.

5. അവൻ വെറുംകൈയോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ സഹപാഠികൾ അവാർഡുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒരു പരിഭ്രമം തോന്നി.

6. There was a sense of chagrin among the group when they realized they had missed out on the last tickets to the concert.

6. കച്ചേരിക്കുള്ള അവസാന ടിക്കറ്റ് നഷ്ടമായെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പരിഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു.

7. She couldn't help but feel a sense of chagrin as she watched her colleagues get promoted while she was passed over yet again.

7. അവൾ വീണ്ടും കടന്നുപോകുമ്പോൾ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവൾക്ക് ഒരു പരിഭ്രമം തോന്നാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

8. His chagrin turned to anger when he discovered that someone had eaten his lunch from the office fridge.

8. ഓഫീസ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ആരോ തൻ്റെ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ചുവെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ പരിഭവം ദേഷ്യമായി മാറി.

9. Despite her chagrin, she knew she had to apologize for her behavior

9. അവളുടെ പരിഭ്രമം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, അവളുടെ പെരുമാറ്റത്തിന് മാപ്പ് പറയണമെന്ന് അവൾക്കറിയാമായിരുന്നു

noun
Definition: Distress of mind caused by a failure of aims or plans, want of appreciation, mistakes etc; vexation or mortification.

നിർവചനം: ലക്ഷ്യങ്ങളുടെയോ പദ്ധതികളുടെയോ പരാജയം, അഭിനന്ദിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, തെറ്റുകൾ മുതലായവ മൂലമുണ്ടാകുന്ന മാനസിക വിഷമം;

Synonyms: disquiet, fretfulness, mortification, peevishness, vexationപര്യായപദങ്ങൾ: അസ്വസ്ഥത, അസ്വസ്ഥത, മനംപിരട്ടൽ, അസ്വസ്ഥത, അസ്വസ്ഥതDefinition: A type of leather or skin with a rough surface.

നിർവചനം: പരുക്കൻ പ്രതലമുള്ള ഒരു തരം തുകൽ അല്ലെങ്കിൽ ചർമ്മം.

Synonyms: shagreenപര്യായപദങ്ങൾ: ഷാഗ്രീൻ
verb
Definition: To bother or vex; to mortify.

നിർവചനം: ശല്യപ്പെടുത്തുകയോ ശല്യപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുക;

Definition: To be vexed or annoyed.

നിർവചനം: വിഷമിക്കുകയോ ശല്യപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുക.

adjective
Definition: Feeling chagrin; annoyed; vexed, fretful.

നിർവചനം: വിഷമം തോന്നുന്നു;

ഷഗ്രിൻഡ്

നാമം (noun)

മനോവ്യഥ

[Maneaavyatha]

Browse Dictionary By Letters

© 2024 ProMallu.COM All rights reserved.