Chain Meaning in Malayalam

Meaning of Chain in Malayalam

ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം നിഘണ്ടു

Chain Meaning in Malayalam, Chain in Malayalam, Chain Malayalam Equivalent, English to Malayalam Free Dictionary : Malayalam to English Free Dictionary : Meaning of Chain in Malayalam : Online Malayalam English Free Dictionary Online pronounciation in malayalam and english, transliteration, manglish word , copy word description. രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം വാക്കുകളും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളുമുള്ള നിഘണ്ടു ഇംഗ്ലീഷ് - മലയാളം, മലയാളം - മലയാളം നിഘണ്ടു. The biggest and fastest English-Malayalam, Malayalam-Malayalam Dictionary with hundred thousands of words and definitions ProMallu. Promallu English to Malayalam dictionary, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and Sentences with the word Chain, relevant words.

ചേൻ

നാമം (noun)

ചങ്ങല

ച+ങ+്+ങ+ല

[Changala]

ശൃംഖല

ശ+ൃ+ം+ഖ+ല

[Shrumkhala]

കഴുതിത്തിലിടുന്ന മാല

ക+ഴ+ു+ത+ി+ത+്+ത+ി+ല+ി+ട+ു+ന+്+ന മ+ാ+ല

[Kazhuthitthilitunna maala]

ശ്രേണി

ശ+്+ര+േ+ണ+ി

[Shreni]

പംക്തി

പ+ം+ക+്+ത+ി

[Pamkthi]

അളവ് ചങ്ങല

അ+ള+വ+് ച+ങ+്+ങ+ല

[Alavu changala]

അടിമത്തം

അ+ട+ി+മ+ത+്+ത+ം

[Atimattham]

മാല

മ+ാ+ല

[Maala]

സംഭവപരമ്പര

സ+ം+ഭ+വ+പ+ര+മ+്+പ+ര

[Sambhavaparampara]

സംഭവപരന്പര

സ+ം+ഭ+വ+പ+ര+ന+്+പ+ര

[Sambhavaparanpara]

ശ്രേണി

ശ+്+ര+േ+ണ+ി

[Shreni]

ക്രിയ (verb)

ബന്ധിക്കുക

ബ+ന+്+ധ+ി+ക+്+ക+ു+ക

[Bandhikkuka]

ചങ്ങല കെട്ടിയുറപ്പിക്കുക

ച+ങ+്+ങ+ല ക+െ+ട+്+ട+ി+യ+ു+റ+പ+്+പ+ി+ക+്+ക+ു+ക

[Changala kettiyurappikkuka]

ചങ്ങലയിടുക

ച+ങ+്+ങ+ല+യ+ി+ട+ു+ക

[Changalayituka]

അടിമയാക്കുക

അ+ട+ി+മ+യ+ാ+ക+്+ക+ു+ക

[Atimayaakkuka]

വിലങ്ങിടുക

വ+ി+ല+ങ+്+ങ+ി+ട+ു+ക

[Vilangituka]

ചങ്ങല കെട്ടിയിടുക

ച+ങ+്+ങ+ല ക+െ+ട+്+ട+ി+യ+ി+ട+ു+ക

[Changala kettiyituka]

തൊടുക്കുക

ത+െ+ാ+ട+ു+ക+്+ക+ു+ക

[Theaatukkuka]

വിശേഷണം (adjective)

ഒന്നിച്ചു കോര്‍ത്തുകെട്ടിയിട്ടുള്ള

ഒ+ന+്+ന+ി+ച+്+ച+ു ക+േ+ാ+ര+്+ത+്+ത+ു+ക+െ+ട+്+ട+ി+യ+ി+ട+്+ട+ു+ള+്+ള

[Onnicchu keaar‍tthukettiyittulla]

ശ്യംഖല

ശ+്+യ+ം+ഖ+ല

[Shyamkhala]

ശ്രേണി

ശ+്+ര+േ+ണ+ി

[Shreni]

Plural form Of Chain is Chains

1. I broke the chain on my bike and had to walk home.

1. ബൈക്കിലെ ചങ്ങല പൊട്ടിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് നടക്കേണ്ടി വന്നു.

The chain of events that led to his arrest were shocking. 2. The jewelry store had a stunning chain necklace on display.

അറസ്റ്റിലേക്ക് നയിച്ച സംഭവങ്ങളുടെ ശൃംഖല ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു.

The workers were chained to their desks, unable to leave until the project was finished. 3. The hotel had a strict no-smoking policy, but the guests were constantly breaking the chain and lighting up in their rooms.

പ്രൊജക്റ്റ് പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാതെ തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ മേശകളിൽ ചങ്ങലയിട്ടു.

The politician was caught in a chain of lies and had to resign. 4. The prisoners were shackled with heavy chains as they were led to their cells.

രാഷ്ട്രീയക്കാരന് നുണകളുടെ ചങ്ങലയിൽ കുടുങ്ങി രാജിവെക്കേണ്ടി വന്നു.

The chain of mountains in the distance looked majestic against the sunset. 5. The store had a huge sale on gold chains, enticing customers to buy more.

ദൂരെ മലനിരകളുടെ ശൃംഖല സൂര്യാസ്തമയത്തിന് എതിരെ ഗംഭീരമായി കാണപ്പെട്ടു.

The chain reaction caused by the earthquake devastated the town. 6. The child's toy had a chain of colorful beads that could be twisted and turned.

ഭൂകമ്പത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ നഗരത്തെ തകർത്തു.

The singer's latest album was a chain of hit songs. 7. The chain of command within the military is strictly followed to maintain order.

ഗായകൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ആൽബം ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങളുടെ ഒരു ശൃംഖലയായിരുന്നു.

The dog was tied to a chain

നായയെ ചങ്ങലയിൽ ബന്ധിച്ച നിലയിലായിരുന്നു

Phonetic: /ˈt͡ʃeɪn/
noun
Definition: A series of interconnected rings or links usually made of metal.

നിർവചനം: സാധാരണയായി ലോഹം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ച വളയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്കുകളുടെ ഒരു പരമ്പര.

Example: He wore a gold chain around the neck.

ഉദാഹരണം: കഴുത്തിൽ സ്വർണ്ണ ചെയിൻ അണിഞ്ഞിരുന്നു.

Definition: A series of interconnected things.

നിർവചനം: പരസ്പരബന്ധിതമായ കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പര.

Example: This led to an unfortunate chain of events.

ഉദാഹരണം: ഇത് നിർഭാഗ്യകരമായ സംഭവങ്ങളുടെ ശൃംഖലയിലേക്ക് നയിച്ചു.

Definition: A series of stores or businesses with the same brand name.

നിർവചനം: ഒരേ ബ്രാൻഡ് നാമമുള്ള സ്റ്റോറുകളുടെയോ ബിസിനസ്സുകളുടെയോ ഒരു പരമ്പര.

Example: That chain of restaurants is expanding into our town.

ഉദാഹരണം: ആ റെസ്റ്റോറൻ്റുകളുടെ ശൃംഖല നമ്മുടെ നഗരത്തിലേക്ക് വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

Definition: A number of atoms in a series, which combine to form a molecule.

നിർവചനം: ഒരു പരമ്പരയിലെ അനേകം ആറ്റങ്ങൾ സംയോജിപ്പിച്ച് ഒരു തന്മാത്രയായി മാറുന്നു.

Example: When examined, the molecular chain included oxygen and hydrogen.

ഉദാഹരണം: പരിശോധിച്ചപ്പോൾ, തന്മാത്രാ ശൃംഖലയിൽ ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും ഉൾപ്പെടുന്നു.

Definition: A series of interconnected links of known length, used as a measuring device.

നിർവചനം: അറിയപ്പെടുന്ന ദൈർഘ്യമുള്ള പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ലിങ്കുകളുടെ ഒരു ശ്രേണി, അളക്കുന്ന ഉപകരണമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

Definition: A long measuring tape.

നിർവചനം: നീളമുള്ള ഒരു ടേപ്പ്.

Definition: A unit of length equal to 22 yards. The length of a Gunter's surveying chain. The length of a cricket pitch. Equal to 20.12 metres, 4 rods, or 100 links.

നിർവചനം: 22 യാർഡിന് തുല്യമായ നീളമുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ്.

Definition: A totally ordered set, especially a totally ordered subset of a poset.

നിർവചനം: പൂർണ്ണമായും ഓർഡർ ചെയ്ത സെറ്റ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പോസെറ്റിൻ്റെ പൂർണ്ണമായും ഓർഡർ ചെയ്ത ഉപവിഭാഗം.

Definition: A sequence of linked house purchases, each of which is dependent on the preceding and succeeding purchase (said to be "broken" if a buyer or seller pulls out).

നിർവചനം: ലിങ്ക് ചെയ്‌ത വീട് വാങ്ങലുകളുടെ ഒരു ക്രമം, അവ ഓരോന്നും മുമ്പത്തേതും തുടർന്നുള്ളതുമായ വാങ്ങലിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു (ഒരു വാങ്ങുന്നയാളോ വിൽക്കുന്നയാളോ പിൻവലിച്ചാൽ "തകർന്നു" എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു).

Definition: That which confines, fetters, or secures; a bond.

നിർവചനം: പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതോ, ബന്ധിക്കുന്നതോ, സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതോ;

Example: the chains of habit

ഉദാഹരണം: ശീലത്തിൻ്റെ ചങ്ങലകൾ

Definition: (in the plural) Iron links bolted to the side of a vessel to bold the dead-eyes connected with the shrouds; also, the channels.

നിർവചനം: (ബഹുവചനത്തിൽ) ആവരണങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചത്ത കണ്ണുകളെ ബോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഇരുമ്പ് കണ്ണികൾ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ വശത്തേക്ക് ബോൾട്ട് ചെയ്യുന്നു;

Definition: The warp threads of a web.

നിർവചനം: ഒരു വെബിൻ്റെ വാർപ്പ് ത്രെഡുകൾ.

verb
Definition: To fasten something with a chain.

നിർവചനം: ഒരു ചങ്ങല ഉപയോഗിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഉറപ്പിക്കാൻ.

Definition: To link multiple items together.

നിർവചനം: ഒന്നിലധികം ഇനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്.

Definition: To secure someone with fetters.

നിർവചനം: വിലങ്ങുകളുള്ള ഒരാളെ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ.

Definition: To obstruct the mouth of a river etc with a chain.

നിർവചനം: ഒരു ചങ്ങലകൊണ്ട് നദിയുടെ വായയും മറ്റും തടയാൻ.

Definition: To obligate.

നിർവചനം: നിർബന്ധിക്കാൻ.

Definition: To relate data items with a chain of pointers.

നിർവചനം: പോയിൻ്ററുകളുടെ ഒരു ശൃംഖലയുമായി ഡാറ്റാ ഇനങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുത്താൻ.

Definition: To be chained to another data item.

നിർവചനം: മറ്റൊരു ഡാറ്റാ ഇനവുമായി ചങ്ങലയിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ.

Definition: To measure a distance using a 66-foot long chain, as in land surveying.

നിർവചനം: ലാൻഡ് സർവേയിംഗിലെന്നപോലെ 66 അടി നീളമുള്ള ചെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് ദൂരം അളക്കാൻ.

Definition: (associated with Acorn Computers) To load and automatically run (a program).

നിർവചനം: (Acorn കമ്പ്യൂട്ടറുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു) ലോഡ് ചെയ്യാനും സ്വയമേവ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും (ഒരു പ്രോഗ്രാം).

വിശേഷണം (adjective)

ചേൻ ബ്രിജ്

നാമം (noun)

ചേൻ റീയാക്ഷൻ

നാമം (noun)

ചേൻ റീയാക്റ്റർ

നാമം (noun)

നാമം (noun)

നാമം (noun)

ചേൻഡ് റ്റൂ ഓർ

വിശേഷണം (adjective)

Browse Dictionary By Letters

© 2024 ProMallu.COM All rights reserved.