English Meaning for Malayalam Word സൂചകം

സൂചകം English Word

മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു

ഈ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി ഉപയോഗിച്ചു മലയാള പദങ്ങളുട ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് മനസ്സിലാക്കാം . താങ്കൾ തിരഞ്ഞ പദം സൂചകം നു സമാന അർത്ഥമുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു . താങ്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും [email protected] എന്ന മെയിലിൽ അറിയിക്കുമല്ലോ . സൂചകം, Soochakam, സൂചകം in English, സൂചകം word in english,English Word for Malayalam word സൂചകം, English Meaning for Malayalam word സൂചകം, English equivalent for Malayalam word സൂചകം, ProMallu Malayalam English Dictionary, English substitute for Malayalam word സൂചകം

സൂചകം എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ Index, Indicator, Representative, Symptom, Token, Hint, Surrogate, Symtpom, Pod, Signifier ഇവയാണ് . ഈ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളുടെ മറ്റു അർത്ഥങ്ങൾ ഉൾപ്പടെ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഇൻഡെക്സ്
ഇൻഡകേറ്റർ
റെപ്രസെൻറ്ററ്റിവ്

നാമം (noun)

സൂചകം

[Soochakam]

സിമ്പ്റ്റമ്

നാമം (noun)

അടയാളം

[Atayaalam]

ലക്ഷണം

[Lakshanam]

സൂചകം

[Soochakam]

പ്രതീകം

[Pratheekam]

രോഗസൂചന

[Reaagasoochana]

സൂചന

[Soochana]

രോഗസൂചന

[Rogasoochana]

റ്റോകൻ
ഹിൻറ്റ്

നാമം (noun)

സൂചന

[Soochana]

സൂചകം

[Soochakam]

ഊഹം

[Ooham]

പരോക്ഷ സൂചന

[Pareaaksha soochana]

പരോക്ഷ സൂചന

[Paroksha soochana]

ക്രിയ (verb)

സർഗറ്റ്

വിശേഷണം (adjective)

ഘടകപരമായ

[Ghatakaparamaaya]

നാമം (noun)

ലക്ഷണം

[Lakshanam]

അടയാളം

[Atayaalam]

സൂചകം

[Soochakam]

പാഡ്

നാമം (noun)

സൂചകം

[Soochakam]

Check Out These Words Meanings

തലകറക്കം
വിശിഷ്‌ടമായ
നീണ്ട കാലുകളുള്ള ഒരിനം ഈച്ച
മുഖ്യാഹാരം
നീണ്ട കാലുകളുള്ള ഒരിനം ഈച്ച
നീണ്ട കാലുകളുള്ള ഒരിനം ഈച്ച
ബൃഹദാഖ്യാനം
താക്കീത് നല്കുന്ന
ഒരു സ്കോട്ട്ലാണ്ട് കുലനാമം
കനമില്ലാത്ത പഴക്കൂട
പഴത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കയ്പുള്ള ചാറ്
ബാധ്യതാരഹിത സാക്ഷ്യപത്രം
പന്തയം വയ്കുന്ന ആള്
വസ്തുക്കൾ വായ്പയിൽ വാങ്ങുമ്പോൾ തുടകത്തിൽ അടയ്ക്കുന്ന പണം
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്‌ ഒഴികെയുള്ള ജഡ്ജ്
മനക്ലേശം കുറയ്ക്കുന്ന പ്രവൃത്തി, ഉല്‍പന്നം, വസ്ഥിതി മുതലായവ
പാദചികിത്സകൻ
കാലിന്റെ പെരുവിരലിനുണ്ടാകുന്ന വീക്കം
ഒരാൾ കാൽനടയായി നടന്ന ദൂരം തിട്ടപ്പെടുത്താനുള്ള ഉപകരണം
കോടതി നിന്ദിച്ചതിന് കേസ്സ് നേരിടുന്ന വ്യക്തി
ചകിരികൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന നാരിഴ
ഒരു ആധാരത്തിലെ തലവാചകം
നാടോടുമ്പോൾ നടുവേ ഓടുക
ചീർത്തിരിക്കുന്ന
സ്പെയിനിന്റെ തലസ്ഥാനം
തർജ്ജമ ചെയ്യാനാവാത്ത
മൂക്കിൽ നടത്തുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്‌ സര്‍ജറി
സമ്മതം നല്കിയ ആൾ
പുതിയ പ്രവണതകള്‍ കൊണ്ടുവരുന്നയാള്‍
സ്വമേധയാ
സാമാന്യമല്ലാത്ത പ്രയോഗത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വലയത്തില്‍ ചേര്‍ക്കുന്ന പദം
രഹസ്യ കോഡുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയോ അവ മന്സിലക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന കല
ചെറുകിട യന്ത്രത്തോക്ക്
ശ്വാസനേന്ദ്രിയത്തെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്ന വൈദ്യശാസ്ത്രശാഖ
ഒരു സർകാർ സ്ഥാപനത്തെ സ്വയംഭരണ അധികാരമുള്ള കമ്പനി ആക്കുക
ഒരാളുടെ ആത്മ സുഹൃത്ത്
വിക്ഷേപണ വാഹനം
കൊടുതൂവ
ഒന്നിലധികം ഗോത്രം ഉള്ള സമൂഹം
സചേതന വെബ് താളുകൾ നിർമ്മിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങ് ഭാഷയാണ്‌ പി.എച്ച്.പി
വിവരണപരമായ
ഒരു തരം കഴുകന്‍
ഒരിനം പട്ടി
ചതിക്കപെടുക
യേശുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവ്‌
നെത്തോലി
മൂന്ന് ശാഖകളായി വിഭജിക്കൽ
ക്രിസ്തീയ കൂട്ടായ്മ

Browse Dictionary By Letters

© 2023 ProMallu.COM All rights reserved.