മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു

English Word

ഈ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി ഉപയോഗിച്ചു മലയാള പദങ്ങളുട ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് മനസ്സിലാക്കാം . താങ്കൾ തിരഞ്ഞ പദം നു സമാന അർത്ഥമുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു . താങ്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും [email protected] എന്ന മെയിലിൽ അറിയിക്കുമല്ലോ . , , in English, word in english,English Word for Malayalam word , English Meaning for Malayalam word , English equivalent for Malayalam word , ProMallu Malayalam English Dictionary, English substitute for Malayalam word .

Fall foul of

ഫോൽ ഫൗൽ ഓഫ്

ക്രിയ (verb)

Back to top button