Y-chromosome Meaning in Malayalam

Meaning of Y-chromosome in Malayalam

ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം നിഘണ്ടു

Y-chromosome Meaning in Malayalam, Y-chromosome in Malayalam, Y-chromosome Malayalam Equivalent, English to Malayalam Free Dictionary : Malayalam to English Free Dictionary : Meaning of Y-chromosome in Malayalam : Online Malayalam English Free Dictionary Online pronounciation in malayalam and english, transliteration, manglish word , copy word description. രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം വാക്കുകളും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളുമുള്ള നിഘണ്ടു ഇംഗ്ലീഷ് - മലയാളം, മലയാളം - മലയാളം നിഘണ്ടു. The biggest and fastest English-Malayalam, Malayalam-Malayalam Dictionary with hundred thousands of words and definitions ProMallu. Promallu English to Malayalam dictionary, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and Sentences with the word Y-chromosome, relevant words.

നാമം (noun)

ലിംഗനിര്‍ണ്ണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ടു ക്രാമോസങ്ങളിലൊന്ന്‌

ല+ി+ം+ഗ+ന+ി+ര+്+ണ+്+ണ+യ+വ+ു+മ+ാ+യ+ി ബ+ന+്+ധ+പ+്+പ+െ+ട+്+ട ര+ണ+്+ട+ു ക+്+ര+ാ+മ+േ+ാ+സ+ങ+്+ങ+ള+ി+ല+െ+ാ+ന+്+ന+്

[Limganir‍nnayavumaayi bandhappetta randu kraameaasangalileaannu]

Plural form Of Y-chromosome is Y-chromosomes

Browse Dictionary By Letters

© 2024 ProMallu.COM All rights reserved.